White Matter Tract-Cognitive Relationships in Children with High-Functioning Autism Spectrum Disorder
Yoko Kato, Kuriko Kagitani-Shimono, Junko Matsuzaki, Ryuzo Hanaie, Tomoka Yamamoto, Koji Tominaga, Yoshiyuki Watanabe, Ikuko Mohri, Masako Taniike
Psychiatry Investig. 2019;16(3):220-233.   Published online 2019 Mar 21     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2019.01.16
Distinct and shared white matter abnormalities when ADHD is comorbid with ASD: A preliminary diffusion tensor imaging study
Yuwen Hung, Nina T. Dallenbach, Allison Green, Schuyler Gaillard, James Capella, Barbara Hoskova, Chloe Hutt Vater, Ellese Cooper, Nicole Rudberg, Atsushi Takahashi, John D.E. Gabrieli, Gagan Joshi
Psychiatry Research.2023; 320: 115039.     CrossRef
Associations Between White Matter Microstructures and Cognitive Functioning in 8-Year-Old Children: A Track-Weighted Imaging Study
Rajikha Raja, Xiaoxu Na, Alexandra Moore, Raymond Otoo, Charles M. Glasier, Thomas M. Badger, Xiawei Ou
Journal of Child Neurology.2022; 37(6): 471.     CrossRef
Atypical structural connectivity of language networks in autism spectrum disorder: A meta‐analysis of diffusion tensor imaging studies
Min Li, Yide Wang, Masaya Tachibana, Shafiur Rahman, Kuriko Kagitani‐Shimono
Autism Research.2022; 15(9): 1585.     CrossRef
Brain white matter microstructure abnormalities in children with optimal outcome from autism: a four-year follow-up study
Manxue Zhang, Xiao Hu, Jian Jiao, Danfeng Yuan, Sixun Li, Tingting Luo, Meiwen Wang, Mingjing Situ, Xueli Sun, Yi Huang
Scientific Reports.2022;[Epub]     CrossRef
Association of Reduced Tract Integrity with Social Communication Deficits in Preschool Autism Children: A Tract-Based Spatial Statistics Study
Yi Yin, Shoujun Xu, Chao Li, Meng Li, Mengchen Liu, Jianhao Yan, Zhihong Lan, Wenfeng Zhan, Guihua Jiang, Junzhang Tian
Neuropsychiatric Disease and Treatment.2021; Volume 17: 2003.     CrossRef