Relationship between Self-Esteem and Self-Consciousness in Adolescents: An Eye-Tracking Study
Eun Seong Kim, Yeon-Ju Hong, Minwoo Kim, Eun Joo Kim, Jae-Jin Kim
Psychiatry Investig. 2019;16(4):306-313.   Published online 2019 Apr 24     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2019.02.10.3
How Can People Express Their Trait Self-Esteem Through Their Faces in 3D Space?
Xiaoyang Wang, Xiaoqian Liu, Yuqian Wang, Tingshao Zhu
Frontiers in Psychology.2021;[Epub]     CrossRef