Distinct Inflammation Biomarkers in Healthy Individuals and Patients with Schizophrenia: A Reliability Testing of Multiplex Cytokine Immunoassay by Bland-Altman Analysis
Ta-Chuan Yeh, Hsuan-Te Chu, Chia-Kuang Tsai, Hsin-An Chang, Fu-Chi Yang, San-Yuan Huang, Chih-Sung Liang
Psychiatry Investig. 2019;16(8):607-614.   Published online 2019 Jul 30     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2019.04.14
Pro-inflammatory cytokine levels are elevated in female patients with schizophrenia treated with clozapine
Xiaoping Yuan, Song Wang, Yudong Shi, Yating Yang, Yulong Zhang, Lei Xia, Kai Zhang, Huanzhong Liu
Psychopharmacology.2022; 239(3): 765.     CrossRef
Reproducibility of serum cytokines in an elderly population
Jing Guo, Nicole Schupf, Richard P. Mayeux, Yian Gu
Immunity & Ageing.2020;[Epub]     CrossRef