Psychological Factors Influence the Overlap Syndrome in Functional Gastrointestinal Disorder and Quality of Life among Psychiatric Patients in South Korea
Sang-Yeol Lee, Han-Seung Ryu, Suck-Chei Choi, Seung-Ho Jang
Psychiatry Investig. 2020;17(3):262-267.   Published online 2020 Mar 11     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2019.0278
Association between gastroesophageal reflux disease and depression disorder
Yu Liu, Panpan Zhou, Shixiong Zhang, Huiqing Wu, Zeqi Yang, Miaochan Xu, Shaowei Liu, Yangang Wang
Medicine.2020; 99(43): e22696.     CrossRef