Brain Imaging Study on the Pathogenesis of Depression & Therapeutic Effect of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
Qi Meng, Aixia Zhang, Xiaohua Cao, Ning Sun, Xinrong Li, YunQiao Zhang, Yanfang Wang
Psychiatry Investig. 2020;17(7):688-694.   Published online 2020 Jul 8     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2020.0041
Efficacy of acupuncture at ghost points combined with fluoxetine in treating depression: A randomized study
Yi Wang, Yu-Wei Huang, Dilnur Ablikim, Qun Lu, Ai-Jia Zhang, Ye-Qing Dong, Fei-Cui Zeng, Jing-Hua Xu, Wen Wang, Zhi-Hai Hu
World Journal of Clinical Cases.2022; 10(3): 929.     CrossRef