Association of Alcohol Intake and Fracture Risk in Elderly Varied by Affected Bones: A Nationwide Longitudinal Study
Sheng-Min Wang, Kyung-Do Han, Nak-Young Kim, Yoo Hyun Um, Dong Woo Kang, Hae-Ran Na, Chang Uk Lee, Hyun Kook Lim
Psychiatry Investig. 2020;17(10):1013-1020.   Published online 2020 Oct 16     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2020.0143
Association of Body Mass Index and Fracture Risk Varied by Affected Bones in Patients with Diabetes: A Nationwide Cohort Study
Se-Won Lee, Kyungdo Han, Hyuk-Sang Kwon
Diabetes & Metabolism Journal.2023; 47(2): 242.     CrossRef
Alcohol Consumption and Risk of Fractures: A Systematic Review and Doseā€“Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies
Yamin Ke, Huifang Hu, Jinli Zhang, Lijun Yuan, Tianze Li, Yifei Feng, Yuying Wu, Xueru Fu, Mengmeng Wang, Yajuan Gao, Weifeng Huo, Yaobing Chen, Wenkai Zhang, Longkang Wang, Xi Li, Jinyuan Pang, Zeqiang Zheng, Fulan Hu, Ming Zhang, Liang Sun, Yang Zhao, J
Advances in Nutrition.2023; 14(4): 599.     CrossRef
Mechanistic advances in osteoporosis and antiā€osteoporosis therapies
Haiwei Wang, Yuchuan Luo, Haisheng Wang, Feifei Li, Fanyuan Yu, Ling Ye
MedComm.2023;[Epub]     CrossRef
Acromegaly and the long-term fracture risk of the vertebra and hip: a national cohort study
Hyemi Kwon, Kyung-Do Han, Bong-Sung Kim, Sun Joon Moon, Se Eun Park, Eun-Jung Rhee, Won-Young Lee
Osteoporosis International.2023; 34(9): 1591.     CrossRef
Levels of vitamin D and a bone resorption marker in the sera of young women with alcohol use disorder
Kayo Masuko, Chie Iwahara, Shigemi Kamiya, Seiji Sakate, Yuki Mizukami
Journal of Addictive Diseases.2023; : 1.     CrossRef
Substance Use Disorders Among Medicare Beneficiaries: Prevalence, Mental and Physical Comorbidities, and Treatment Barriers
William J. Parish, Tami L. Mark, Ellen M. Weber, Deborah G. Steinberg
American Journal of Preventive Medicine.2022; 63(2): 225.     CrossRef
General and abdominal obesity operate differently as influencing factors of fracture risk in old adults
Xiao-Wei Zhu, Ke-Qi Liu, Cheng-Da Yuan, Jiang-Wei Xia, Yu Qian, Lin Xu, Jian-Hua Gao, Xiao-Li Rong, Guo-Bo Chen, David Karasik, Shu-Yang Xie, Hou-Feng Zheng
iScience.2022; 25(6): 104466.     CrossRef
High Alcohol Intake in Older Men and the Probability of Osteoporotic Fracture According to the FRAX Algorithm
Julie A. Pasco, Kara B. Anderson, Natalie K. Hyde, Lana J. Williams, Pamela Rufus-Membere, Kara L. Holloway-Kew
Nutrients.2021; 13(9): 2955.     CrossRef