Association between Dementia and Clinical Outcome after COVID-19: A Nationwide Cohort Study with Propensity Score Matched Control in South Korea
Sheng-Min Wang, See Hyun Park, Nak-Young Kim, Dong Woo Kang, Hae-Ran Na, Yoo Hyun Um, Seunghoon Han, Sung-Soo Park, Hyun Kook Lim
Psychiatry Investig. 2021;18(6):523-529.   Published online 2021 Jun 24     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2021.0064
COVID-19 as a Risk Factor for Alzheimer’s Disease
Mahdieh Golzari-Sorkheh, Donald F. Weaver, Mark A. Reed
Journal of Alzheimer's Disease.2023; 91(1): 1.     CrossRef
Primary Palliative Care in Dementia
Neal Weisbrod
Neurotherapeutics.2022; 19(1): 143.     CrossRef
Association of Alzheimer’s Disease with COVID-19 Susceptibility and Severe Complications: A Nationwide Cohort Study
Seok Jong Chung, Yoonkyung Chang, Jimin Jeon, Jae Il Shin, Tae-Jin Song, Jinkwon Kim
Journal of Alzheimer's Disease.2022; 87(2): 701.     CrossRef
The Impact of the COVID-19 Pandemic and Social Distancing on Cognition of Alzheimer’s Disease Patients
Soo Hyun Joo, Chang Tae Hahn, Chang Uk Lee
Psychiatry Investigation.2022; 19(11): 973.     CrossRef
Mental and neurological disorders and risk of COVID-19 susceptibility, illness severity and mortality: A systematic review, meta-analysis and call for action
Lin Liu, Shu-Yu Ni, Wei Yan, Qing-Dong Lu, Yi-Miao Zhao, Ying-Ying Xu, Huan Mei, Le Shi, Kai Yuan, Ying Han, Jia-Hui Deng, Yan-Kun Sun, Shi-Qiu Meng, Zheng-Dong Jiang, Na Zeng, Jian-Yu Que, Yong-Bo Zheng, Bei-Ni Yang, Yi-Miao Gong, Arun V. Ravindran, Thom
EClinicalMedicine.2021; 40: 101111.     CrossRef