Regional Homogeneity Brain Alterations in Schizophrenia: An Activation Likelihood Estimation Meta-Analysis
Xiaolei Qiu, Wenwen Xu, Rongrong Zhang, Wei Yan, Wenying Ma, Shiping Xie, Min Zhou
Psychiatry Investig. 2021;18(8):709-717.   Published online 2021 Aug 2     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2021.0062
Altered regional homogeneity and cognitive impairments in first-episode schizophrenia: A resting-state fMRI study
Yuyan Huang, Weiyan Wang, Gangrui Hei, Ye Yang, Yujun Long, Xiaoyi Wang, Jingmei Xiao, Xijia Xu, Xueqin Song, Shuzhan Gao, Tiannan Shao, Jing Huang, Ying Wang, Jingping Zhao, Renrong Wu
Asian Journal of Psychiatry.2022; 71: 103055.     CrossRef
Multimodal brain deficits shared in early‐onset and adult‐onset schizophrenia predict positive symptoms regardless of illness stage
Aichen Feng, Na Luo, Wentao Zhao, Vince D. Calhoun, Rongtao Jiang, Dongmei Zhi, Weiyang Shi, Tianzi Jiang, Shan Yu, Yong Xu, Sha Liu, Jing Sui
Human Brain Mapping.2022;[Epub]     CrossRef