Alterations in the Occipital Cortex of Drug-Naïve Adults With Major Depressive Disorder: A Surface-Based Analysis of Surface Area and Cortical Thickness
Jee Soo Lee, Wooyoung Kang, Youbin Kang, Aram Kim, Kyu-Man Han, Woo-Suk Tae, Byung-Joo Ham
Psychiatry Investig. 2021;18(10):1025-1033.   Published online 2021 Oct 13     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2021.0099
Reduced cerebral cortex thickness is related to overexpression of exosomal miR-146a-5p in medication-free patients with major depressive disorder
Yanjia Deng, Ping Gong, Shuguang Han, Jingyu Zhang, Shuai Zhang, Bin Zhang, Yong Lin, Kai Xu, Ge Wen, Kai Liu
Psychological Medicine.2022; : 1.     CrossRef
Personalized Diagnosis and Treatment for Neuroimaging in Depressive Disorders
Jongha Lee, Suhyuk Chi, Moon-Soo Lee
Journal of Personalized Medicine.2022; 12(9): 1403.     CrossRef
Neural activity changes in first-episode, drug-naïve patients with major depressive disorder after transcutaneous auricular vagus nerve stimulation treatment: A resting-state fMRI study
Sijie Yi, Zhi Wang, Wenhan Yang, Chuxin Huang, Ping Liu, Yanjing Chen, Huiting Zhang, Guangju Zhao, Weihui Li, Jiliang Fang, Jun Liu
Frontiers in Neuroscience.2022;[Epub]     CrossRef
Intrinsic Organization of Occipital Hubs Predicts Depression: A Resting-State fNIRS Study
You Xu, Yajie Wang, Nannan Hu, Lili Yang, Zhenghe Yu, Li Han, Qianqian Xu, Jingjing Zhou, Ji Chen, Hongjing Mao, Yafeng Pan
Brain Sciences.2022; 12(11): 1562.     CrossRef