Social Anxiety and Social Networking Service Addiction Proneness in University Students: The Mediating Effects of Experiential Avoidance and Interpersonal Problems
Sung-Su Kim, Sung-Man Bae
Psychiatry Investig. 2022;19(8):702-702.   Published online 2022 Aug 24     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2021.0298e
Association between problematic social networking use and anxiety symptoms: a systematic review and meta-analysis
Mingxuan Du, Chengjia Zhao, Haiyan Hu, Ningning Ding, Jiankang He, Wenwen Tian, Wenqian Zhao, Xiujian Lin, Gaoyang Liu, Wendan Chen, ShuangLiu Wang, Pengcheng Wang, Dongwu Xu, Xinhua Shen, Guohua Zhang
BMC Psychology.2024;[Epub]     CrossRef