Parental Psychological Aggression and Phubbing in Adolescents: A Moderated Mediation Model
Tingting Gao, Songli Mei, Hua Cao, Leilei Liang, Chengchao Zhou, Xiangfei Meng
Psychiatry Investig. 2022;19(12):1012-1020.   Published online 2022 Dec 22     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2022.0142
Social anxiety and phubbing: The mediating role of problematic social networking and the moderating role of family socioeconomic status
Xiaoyuan Chu, Yuxin Chen, Alafate Litifu, Yang Zhou, Xiaochun Xie, Xinyi Wei, Li Lei
Psychology in the Schools.2024; 61(2): 553.     CrossRef