A Systematic Review of Pharmacological Treatments for Internet Gaming Disorder
Rafael Richard Clorado de Sá, Sophie Coelho, Puneet Kaur Parmar, Samantha Johnstone, Hyoun Soo Kim, Hermano Tavares
Psychiatry Investig. 2023;20(8):696-706.   Published online 2023 Aug 11     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2022.0297
Intervention of Internet Addiction and Smartphone Addiction: an Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-Analyses
Huayu Yang, Haiyun Guo, Zhihui Zhu, Guojing Yuan, Xueqing Zhang, Kexin Zhang, Xiaoyan Lu, Jianghui Zhang, Jun Du, Haiyan Shi, Guifang Jin, Zhihua Zhang
Current Addiction Reports.2023; 11(1): 125.     CrossRef