Increases in iPS Transcription Factor (Oct4, Sox2, c-Myc, and Klf4) Gene Expression after Modified Electroconvulsive Therapy
Masaki Nishiguchi, Hiroki Kikuyama, Tetsufumi Kanazawa, Atsushi Tsutsumi, Takao Kaneko, Hiroyuki Uenishi, Yasuo Kawabata, Seiya Kawashige, Jun Koh, Hiroshi Yoneda
Psychiatry Investig. 2015;12(4):532-537.   Published online 2015 Apr 20     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2015.12.4.532
Impaired migration of autologous induced neural stem cells from patients with schizophrenia and implications for genetic risk for psychosis
Junhee Lee, Sehyeon Song, Juhee Lee, Jisoo Kang, Eun Kyung Choe, Tae Young Lee, Myong-Wuk Chon, Minah Kim, Seong Who Kim, Myung-Suk Chun, Mi-Sook Chang, Jun Soo Kwon
Schizophrenia Research.2022; 246: 225.     CrossRef
Transcription factors are potential therapeutic targets in epilepsy
Qihan Sun, Wenbo Xu, Jingjing Piao, Jingyun Su, Tongtong Ge, Ranji Cui, Wei Yang, Bingjin Li
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2022; 26(19): 4875.     CrossRef
Chronic Inhibition of FAAH Reduces Depressive-Like Behavior and Improves Dentate Gyrus Proliferation after Chronic Unpredictable Stress Exposure
A. R. Tejeda-Martínez, J. M. Viveros-Paredes, G. V. Hidalgo-Franco, E. Pardo-González, V. Chaparro-Huerta, R. E. González-Castañeda, M. E. Flores-Soto, Giuseppe Biagini
Behavioural Neurology.2021; 2021: 1.     CrossRef
Transcriptome Sequencing Reveals the Potential Mechanisms of Modified Electroconvulsive Therapy in Schizophrenia
Wanhong Peng, Qingyu Tan, Minglan Yu, Ping Wang, Tingting Wang, Jixiang Yuan, Dongmei Liu, Dechao Chen, Chaohua Huang, Youguo Tan, Kezhi Liu, Bo Xiang, Xuemei Liang
Psychiatry Investigation.2021; 18(5): 385.     CrossRef
The Role of KLF4 in Alzheimer’s Disease
Ziqian Cheng, Xiaohan Zou, Yang Jin, Shuohui Gao, Jiayin Lv, Bingjin Li, Ranji Cui
Frontiers in Cellular Neuroscience.2018;[Epub]     CrossRef
Long non-coding RNAs associated with non-small cell lung cancer
Yuting Zhan, Hongjing Zang, Juan Feng, Junmi Lu, Lingjiao Chen, Songqing Fan
Oncotarget.2017; 8(40): 69174.     CrossRef