Profiling of Proteins Regulated by Venlafaxine during Neural Differentiation of Human Cells
Mi Sook Doh, Dal Mu Ri Han, Dong Hoon Oh, Seok Hyeon Kim, Mi Ran Choi, Young Gyu Chai
Psychiatry Investig. 2015;12(1):81-91.   Published online 2015 Jan 12     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2015.12.1.81
Multi-omics Analysis of the Amygdala in a Rat Chronic Unpredictable Mild Stress Model of Depression
Xuemei Li, Xinyu Zhou, Teng Teng, Li Fan, Xueer Liu, Yajie Xiang, Yuanliang Jiang, Peng Xie, Dan Zhu
Neuroscience.2021; 463: 174.     CrossRef