Olanzapine May Inhibit Colonic Motility Associated with the 5-HT Receptor and Myosin Light Chain Kinase
Jiarui Zhang, Ying Qiao, Jingjing Le, Daliang Sun, Yangtai Guan, Zezhi Li
Psychiatry Investig. 2016;13(2):232-238.   Published online 2016 Mar 23     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2016.13.2.232
Alterations in descending brain-spinal pathways regulating colorectal motility in a rat model of Parkinson’s disease
Tomoya Sawamura, Natsufu Yuki, Kanae Aoki, Kazuhiro Horii, Yuuki Horii, Kiyotada Naitou, Shumpei Tsukamoto, Takahiko Shiina, Yasutake Shimizu
American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology.2024; 326(2): G195.     CrossRef
Stercoral Perforation in the Setting of Chronic Antipsychotic Use: A Case Report
Masha Osman, Michele Fiorentino, Michael Gwiazdowski, James E Gervasoni
Cureus.2023;[Epub]     CrossRef
Protective effect of L-pipecolic acid on constipation in C57BL/6 mice based on gut microbiome and serum metabolomic
Huan Li, Hong-yun Xiao, Li-ping Yuan, Bo Yan, Ying Pan, Ping-ping Tian, Wei-jie Zhang
BMC Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Localization of the Serotonin Transporter in the Dog Intestine and Comparison to the Rat and Human Intestines
Roberto Chiocchetti, Giorgia Galiazzo, Fiorella Giancola, Claudio Tagliavia, Chiara Bernardini, Monica Forni, Marco Pietra
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
Lactobacillus rhamnosus GG normalizes gut dysmotility induced by environmental pollutants via affecting serotonin level in zebrafish larvae
Ju Wang, Lifen Yin, Wenxiu Zheng, Shengnan Shi, Wenzhuo Hao, Changhong Liu, Lei Zheng
World Journal of Microbiology and Biotechnology.2022;[Epub]     CrossRef
Probiotic coated with glycol chitosan/alginate relieves oxidative damage and gut dysmotility induced by oxytetracycline in zebrafish larvae
Ju Wang, Lei Wang, Shengnan Shi, Yaqi Cao, Junmei Feng, Changhong Liu, Lei Zheng
Food & Function.2022; 13(20): 10476.     CrossRef
Safety and cardiovascular effects of multiple‐dose administration of aripiprazole and olanzapine in a randomised clinical trial
Dora Koller, Susana Almenara, Gina Mejía, Miriam Saiz‐Rodríguez, Pablo Zubiaur, Manuel Román, Dolores Ochoa, Aneta Wojnicz, Samuel Martín, Daniel Romero‐Palacián, Marcos Navares‐Gómez, Francisco Abad‐Santos
Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.2021; 36(1): 1.     CrossRef
Genetic Polymorphisms Associated With the Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Adverse Effects of Olanzapine, Aripiprazole and Risperidone
Paula Soria-Chacartegui, Gonzalo Villapalos-García, Pablo Zubiaur, Francisco Abad-Santos, Dora Koller
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Microbial Profiles of Patients With Antipsychotic-Related Constipation Treated With Electroacupuncture
Yuanjia Zheng, Xiumin Jiang, Yacen Gao, Lexin Yuan, Xiaotong Wang, Shengwei Wu, Yucen Xia, Lin Yao, Jinglan Yan, Lanying Liu, Yingdong Wei, Zhiqiang Song, Lin Yu, Yongjun Chen
Frontiers in Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Dysbiosis contributes to chronic constipation development via regulation of serotonin transporter in the intestine
Hailong Cao, Xiang Liu, Yingying An, Guoqiong Zhou, Yanrong Liu, Mengque Xu, Wenxiao Dong, Sinan Wang, Fang Yan, Kui Jiang, Bangmao Wang
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Ameliorative effects of atractylodin on intestinal inflammation and co-occurring dysmotility in both constipation and diarrhea prominent rats
Changchun Yu, Yongjian Xiong, Dapeng Chen, Yanli Li, Bin Xu, Yuan Lin, Zeyao Tang, Chunling Jiang, Li Wang
The Korean Journal of Physiology & Pharmacology.2017; 21(1): 1.     CrossRef