Antioxidant and Proliferative Activities of Bupleuri Radix Extract Against Serum Deprivation in SH-SY5Y Cells
Mi Kyoung Seo, Hye Yeon Cho, Chan Hong Lee, Kyung Ah Koo, Yong Ki Park, Jung Goo Lee, Bong Ju Lee, Sung Woo Park, Young Hoon Kim
Psychiatry Investig. 2013;10(1):81-88.   Published online 2013 Jan 24     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2013.10.1.81
Anticlastogenic, antimutagenic, and cytoprotective properties of Orthosiphon stamineus ethanolic leaves extract
Dhamraa W. Al-Dulaimi, Aman Shah Abdul Majid, Hussein M. Baharetha, Mohamed B. Khadeer Ahamed, Sarah Furqan Faisal, Raghdaa Hamdan Al Zarzour, Chern Ein Oon, Amin Malik Shah Abdul Majid, Loiy E. Ahmed Hassan
Drug and Chemical Toxicology.2022; 45(2): 641.     CrossRef
Effects of dietary inclusion of Radix Bupleuri extract on the growth performance, and ultrastructural changes and apoptosis of lung epithelial cells in broilers exposed to atmospheric ammonia
Shiping Bai, Xi Peng, Caimei Wu, Tong Cai, Jiangfeng Liu, Gang Shu
Journal of Animal Science.2021;[Epub]     CrossRef
Evaluation of the hepatoprotective effect of Yigan mingmu oral liquid against acute alcohol-induced liver injury in rats
Qigui Mo, Gao Zhou, Baibo Xie, Bingxin Ma, Xinyu Zang, Yuxin Chen, Linyou Cheng, James Hua Zhou, Youwei Wang
BMC Complementary Medicine and Therapies.2020;[Epub]     CrossRef
Xiao-Yao-San Formula Improves Cognitive Ability by Protecting the Hippocampal Neurons in Ovariectomized Rats
Lina Liu, Fei Ge, Haoran Yang, Huilian Shi, Weiting Lu, Zhiguang Sun, Jing Yan, Fei Qiao
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2020; 2020: 1.     CrossRef
Botany, traditional uses, phytochemistry, analytical methods, processing, pharmacology and pharmacokinetics of Bupleuri Radix: A systematic review
Hai Jiang, Liu Yang, Ajiao Hou, Jiaxu Zhang, Song Wang, Wenjing Man, Senwang Zheng, Huan Yu, Xuejiao Wang, Bingyou Yang, Qiuhong Wang, Haixue Kuang
Biomedicine & Pharmacotherapy.2020; 131: 110679.     CrossRef
Protective effects of DA-9805 on dopaminergic neurons against 6-hydroxydopamine-induced neurotoxicity in the models of Parkinson’s disease
Hyeyoon Eo, Youngji Kwon, Eugene Huh, Yeomoon Sim, Jin Gyu Choi, Jin Seok Jeong, Xiao Fei Du, Hye Yeon Soh, Seon-Pyo Hong, Youngmi Kim Pak, Myung Sook Oh
Biomedicine & Pharmacotherapy.2019; 117: 109184.     CrossRef
Anti-oxidative, anti-inflammatory and hepatoprotective effects of Radix Bupleuri extract against oxidative damage in tilapia (Oreochromis niloticus) via Nrf2 and TLRs signaling pathway
Rui Jia, Zhengyan Gu, Qin He, Jinliang Du, Liping Cao, Galina Jeney, Pao Xu, Guojun Yin
Fish & Shellfish Immunology.2019; 93: 395.     CrossRef
Efficacy and safety of Sihogayonggolmoryeo-tang (Saikokaryukotsuboreito, Chai-Hu-Jia-Long-Gu-Mu-Li-Tang) for post-stroke depression: A systematic review and meta-analysis
Chan-Young Kwon, Boram Lee, Sun-Yong Chung, Jong Woo Kim, Aesook Shin, Ye-yong Choi, Younghee Yun, Jungtae Leem
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Yokukansan enhances the proliferation of B65 neuroblastoma
Yoshihiko Nakatani, Taku Amano, Hikaru Yamamoto, Norio Sakai, Minoru Tsuji, Hiroshi Takeda
Journal of Traditional and Complementary Medicine.2017; 7(1): 34.     CrossRef
Vinegar amount in the process affected the components of vinegar-baked Radix Bupleuri and its hepatoprotective effect
Ya Zhao, Yin-Jie Wang, Rui-Zhi Zhao, Fei-Jun Xiang
BMC Complementary and Alternative Medicine.2016;[Epub]     CrossRef
Comparison of Volatile Components between Raw and Vinegar Baked Radix Bupleuri by GC-MS Based Metabolic Fingerprinting Approach
Jie Xing, Hui-Min Sun, Zhen-Yu Li, Xue-Mei Qin
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2015; 2015: 1.     CrossRef
Effect of saikosaponins and extracts of vinegar-baked Bupleuri Radix on the activity ofβ-glucuronidase
Xianzhi Chen, Tongya Yu, Zhenxing Chen, Ruizhi Zhao, Shirui Mao
Xenobiotica.2014; 44(9): 785.     CrossRef