A Genome-Wide Association Study Identifies UTRN Gene Polymorphism for Restless Legs Syndrome in a Korean Population
Chul-Hyun Cho, Ji-Hye Choi, Seung-Gul Kang, Ho-Kyoung Yoon, Young-Min Park, Joung-Ho Moon, Ki-Young Jung, Jin-Kyu Han, Hong-Bum Shin, Hyun Ji Noh, Yong Seo Koo, Leen Kim, Hyun Goo Woo, Heon-Jeong Lee
Psychiatry Investig. 2017;14(6):830-838.   Published online 2017 Nov 7     DOI: https://doi.org/10.4306/pi.2017.14.6.830
Association Between CLOCK Gene Variants and Restless Legs Syndrome in Koreans
Jae Eun Seo, Ji Won Yeom, Sehyun Jeon, Chul-Hyun Cho, Seunghwa Jeong, Heon-Jeong Lee
Psychiatry Investigation.2021; 18(11): 1125.     CrossRef
Association of genetic variants in migraineurs with and without restless legs syndrome
Guan‐Yu Lin, Yu‐Kai Lin, Chih‐Sung Liang, Jiunn‐Tay Lee, Chia‐Lin Tsai, Kuo‐Sheng Hung, Wen‐Jie Luo, Chia‐Kuang Tsai, Yu‐Wei Hsu, Tsung‐Han Ho, Fu‐Chi Yang
Annals of Clinical and Translational Neurology.2020; 7(10): 1942.     CrossRef