The Benefits of Indirect Exposure to Trauma: The Relationships among Vicarious Posttraumatic Growth, Social Support, and Resilience in Ambulance Personnel in China
Xiaofei Kang, Yueyan Fang, Sihan Li, Yadong Liu, Di Zhao, Xiujuan Feng, Yaqi Wang, Ping Li
Psychiatry Investig. 2018;15(5):452-459.   Published online 2018 Apr 27     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2017.11.08.1
Social support and posttraumatic growth: A meta-analysis
Jing Ning, Xinfeng Tang, Hanlu Shi, Dongpeng Yao, Ziqing Zhao, Jie Li
Journal of Affective Disorders.2023; 320: 117.     CrossRef
The Impacts of Working With Victims of Sexual Violence: A Rapid Evidence Assessment
Ioana M. Crivatu, Miranda A. H. Horvath, Kristina Massey
Trauma, Violence, & Abuse.2023; 24(1): 56.     CrossRef
The relationship between posttraumatic growth and psychological resilience of nurses working at the pandemic clinics
Nuvit Atay, Gizem Sahin‐Bayindir, Sevim Buzlu, Kadriye Koç, Yusuf Kuyuldar
International Journal of Nursing Knowledge.2023; 34(3): 226.     CrossRef
Parental neglect, anxious attachment, perceived social support, and mental health among Chinese college students with left‐behind experience: A longitudinal study
Si Yu, Chunyang Zhang, Yi Wang, Tianyuan Liu, Xiaoxi Chen, Jiaxin Guo, Gaozheng Zhang, Wei Xu
PsyCh Journal.2023; 12(1): 150.     CrossRef
Quality of professional life and its association with emotional well-being among COVID-19 physicians and nurses
Reza Azizkhani, Azita Azimi Meibody, Ahmad Sadeghi, Gloria Meibody-Tabar, Fleuria Flechon-Meibody, Behrooz Ataei, Soheila Kouhestani
Advanced Biomedical Research.2023; 12(1): 1.     CrossRef
How sleep disturbance is associated with Chinese police officers' job satisfaction: A moderated mediation model
Zhi Ye, Yinyi Wang, Xia Wu, Lihua Chen
Stress and Health.2023; 39(4): 902.     CrossRef
Predictors of Secondary Posttraumatic Growth Among Police Officers Exposed to Secondary Trauma
Nina Ogińska-Bulik, Grzegorz Bąk
Journal of Police and Criminal Psychology.2023; 38(4): 996.     CrossRef
Thriving after trauma in emotional livelihood journalism in China: Vicarious exposure to trauma and vicarious post-traumatic growth among journalists
Ying Xiong, Shengqing Liao
Journalism.2023; : 146488492311835.     CrossRef
The Impact of Resilience on Post-Traumatic Growth among Nurses in COVID-19-Designated Hospitals: The Mediating Effect of Meaning in Life
Suk-Jung Han, Young-Ran Yeun, Hyunseung Roh
Healthcare.2023; 11(21): 2895.     CrossRef
A systematic review of academic resilience in East Asia: Evidence from the large‐scale assessment research
Jia‐qi Zheng, Kwok‐cheung Cheung, Pou‐seong Sit
Psychology in the Schools.2023;[Epub]     CrossRef
Dispositional mindfulness, perceived social support and emotion regulation among Chinese firefighters: a longitudinal study
Si Yu, Yuyang Zhou, Qian Zhang, Wei Xu
Current Psychology.2022; 41(6): 4079.     CrossRef
The Impact of Sexual Minority Stigma on Depression: the Roles of Resilience and Family Support
Yixuan Wang, Chao Kei Lao, Qiang Wang, Guangyu Zhou
Sexuality Research and Social Policy.2022; 19(2): 442.     CrossRef
Long-term effects of disaster exposure on health care workers’ resilience: A comparison of the Wenchuan earthquake-exposed and unexposed groups
Chunlan Guo, Sijian Li, Sunshine S.S. Chan
International Journal of Disaster Risk Reduction.2022; 67: 102658.     CrossRef
The Relationship between Social Support and Secondary Posttraumatic Growth among Health Care Providers Working with Trauma Victims—The Mediating Role of Cognitive Processing
Piotr Jerzy Gurowiec, Nina Ogińska-Bulik, Paulina Michalska, Edyta Kędra
International Journal of Environmental Research and Public Health.2022; 19(9): 4985.     CrossRef
Relationship Between Negative Emotions and Job Burnout in Medical Staff During the Prevention and Control of the COVID-19 Epidemic: The Mediating Role of Psychological Resilience
Yao Chen, Libin Zhang, Huan Qi, Wei You, Chencong Nie, Li Ye, Ping Xu
Frontiers in Psychiatry.2022;[Epub]     CrossRef
Gratitude and internalizing/externalizing symptoms among adolescents after the Wenchuan earthquake: Mediating roles of social support and resilience
Dongfang Wang, Xiao‐Yan Chen, Shuyi Zhai, Fang Fan
Journal of Adolescence.2022; 94(6): 867.     CrossRef
Resilience among Malaysian Community Pharmacists and General Medical Practitioners Using the 10-Item Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): The First National Survey
Nahlah Elkudssiah Ismail, Wong Min Hui, Khang Wen Goh, Nanloh Samuel Jimam, Andi Hermansyah, Long Chiau Ming
Behavioral Sciences.2022; 12(8): 272.     CrossRef
The role of individual factors in the mental health of NHS ambulance personnel
Lucy Catherine Hutchinson, Mark J Forshaw, Helen Poole
Journal of Paramedic Practice.2022; 14(8): 314.     CrossRef
NEGATYWNE I POZYTYWNE KONSEKWENCJE WTÓRNEJ EKSPOZYCJI NA TRAUMĘ U FUNKCJONARIUSZY POLICJI
Grzegorz Bąk, Nina Ogińska-Bulik
PRZEGLĄD POLICYJNY.2022; 147(3): 137.     CrossRef
Enhancement from being present: Dispositional mindfulness moderates the longitudinal relationship between perceived social support and posttraumatic growth in Chinese firefighters
Jing Chen, Jie Li, Yuyang Zhou, Xiaoyan Liu, Wei Xu
Journal of Affective Disorders.2021; 279: 111.     CrossRef
Incidence of psychological illness after coronavirus outbreak: a meta-analysis study
Fang Cheng Fan, Shu Yao Zhang, Yong Cheng
Journal of Epidemiology and Community Health.2021; 75(9): 836.     CrossRef
Peritraumatic Reactions Related to the COVID-19 Pandemic Among the Tunisian General Population
Mariem Turki, Wiem Bouattour, Sahar Ellouze, Fadoua Charfeddine, Neila Messedi, Lobna Aribi, Najla Halouani, Jihene Aloulou
Journal of Asian and African Studies.2021; 56(8): 1899.     CrossRef
Prevalence and determinants of secondary posttraumatic growth following trauma work among medical personnel: a cross sectional study
Nina Ogińska-Bulik, Piotr Jerzy Gurowiec, Paulina Michalska, Edyta Kędra
European Journal of Psychotraumatology.2021;[Epub]     CrossRef
Factors Associated With Post-traumatic Growth Among Healthcare Workers Who Experienced the Outbreak of MERS Virus in South Korea: A Mixed-Method Study
Hye Sun Hyun, Mi Ja Kim, Jin Hyung Lee
Frontiers in Psychology.2021;[Epub]     CrossRef
Prevention for post-traumatic stress disorder after the COVID-19 epidemic: Lessons from the SARS epidemic
Bin Wang, Zhigang Miao, Bo Wan, Xingshun Xu
Stress and Brain.2021; 1(1): 1.     CrossRef
COVID-19: Fear and Anxiety among Healthcare Workers in Saudi Arabia. A Cross-Sectional Study
Syed Fareed Mohsin, Muhammad Atif Agwan, Sameer Shaikh, Ziyad Ahmad Alsuwaydani, Saleh Ahmad AlSuwaydani
INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing.2021; 58: 004695802110252.     CrossRef
Resilience, Coping Strategies and Posttraumatic Growth in the Workplace Following COVID-19: A Narrative Review on the Positive Aspects of Trauma
Georgia Libera Finstad, Gabriele Giorgi, Lucrezia Ginevra Lulli, Caterina Pandolfi, Giulia Foti, José M. León-Perez, Francisco J. Cantero-Sánchez, Nicola Mucci
International Journal of Environmental Research and Public Health.2021; 18(18): 9453.     CrossRef
Childhood adversity and mental health among Chinese young adults: The protective role of resilience
Zhiyuan Yu, Lin Wang, Wenyi Chen, Nancy Perrin, Deborah Gross
Journal of Advanced Nursing.2021; 77(12): 4793.     CrossRef
The Challenges of Nurses Who Care for COVID-19 Patients
Nilay Çakıcı, Gülçin Avşar, Nurcan Çalışkan
Holistic Nursing Practice.2021; 35(6): 315.     CrossRef
Resilience, Growth, and Posttraumatic Symptoms among Social Workers Who Are “Doubly Exposed”
Michal Finklestein, Avital Laufer
Social Work Research.2021; 45(4): 231.     CrossRef
Psychological Distress Among Healthcare Professionals During the Early Stages of the COVID-19 Outbreak in Low Resource Settings: A Cross-Sectional Study in Bangladesh
Md. Riad Hossain, Muhammad Mainuddin Patwary, Rabeya Sultana, Matthew H. E. M. Browning
Frontiers in Public Health.2021;[Epub]     CrossRef
Vicarious traumatization in the general public, members, and non-members of medical teams aiding in COVID-19 control
Zhenyu Li, Jingwu Ge, Meiling Yang, Jianping Feng, Mei Qiao, Riyue Jiang, Jiangjiang Bi, Gaofeng Zhan, Xiaolin Xu, Long Wang, Qin Zhou, Chenliang Zhou, Yinbing Pan, Shijiang Liu, Haiwei Zhang, Jianjun Yang, Bin Zhu, Yimin Hu, Kenji Hashimoto, Yan Jia, Hao
Brain, Behavior, and Immunity.2020; 88: 916.     CrossRef
Relationship Between Quality of Life and Social Support in Parents of Children with Congenital Anorectal Malformations in China
Jing Li, Wei Gao, Wei Zuo, Xiang Liu
Journal of Pediatric Nursing.2020; 53: e87.     CrossRef
Traumatic Events and Factors Affecting Post-traumatic Growth of Nurses in General Hospitals
Haesook Kim, Eunsook Kim, Younghee Yu
Journal of Korean Academy of Nursing Administration.2020; 26(3): 218.     CrossRef
Mental health status among family members of health care workers in Ningbo, China, during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak: a cross-sectional study
Yuchen Ying, Liemin Ruan, Fanqian Kong, Binbin Zhu, Yunxin Ji, Zhongze Lou
BMC Psychiatry.2020;[Epub]     CrossRef
Investigation of the Psychological disorders in the healthcare nurses during a coronavirus disease 2019 outbreak in China
Hongling Xie, Xiaolin Cheng, Xinyu Song, Wen Wu, Jun Chen, Zuyang Xi, Kangquan Shou
Medicine.2020; 99(34): e21662.     CrossRef
The prevalence and risk factors of psychological disturbances of frontline medical staff in china under the COVID-19 epidemic: Workload should be concerned
Yongjie Zhou, Wenjuan Wang, Yanping Sun, Wei Qian, Zhengkui Liu, Ruoxi Wang, Ling Qi, Jiezhi Yang, Xiuli Song, Xin Zhou, Lingyun Zeng, Tiebang Liu, Zezhi Li, Xiangyang Zhang
Journal of Affective Disorders.2020; 277: 510.     CrossRef
The interaction effect between gender and profession in posttraumatic growth among hospital personnel
Yaira Hamama-Raz, Menachem Ben-Ezra, Haim Bibi, Muhareb Swarka, Renana Gelernter, Ibrahim Abu-Kishk
Primary Health Care Research & Development.2020;[Epub]     CrossRef
Chronic and Traumatic Stress Among Emergency Medical Services Personnel
Sarah Karrasch, Melissa Hitzler, Alexander Behnke, Visal Tumani, Iris-Tatjana Kolassa, Roberto Rojas
Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie.2020; 49(4): 204.     CrossRef