Genistein Improves the Major Depression through Suppressing the Expression of miR-221/222 by Targeting Connexin 43
Fang Shen, Wan-li Huang, Bao-ping Xing, Xiang Fang, Mei Feng, Chun-ming Jiang
Psychiatry Investig. 2018;15(10):919-925.   Published online 2018 Sep 13     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2018.06.29
Natural Phytochemicals for the Treatment of Major Depressive Disorder: A Mini-Review of Pre- and Clinical Studies
Luana M. Manosso, Camila O. Arent, Laura A. Borba, Helena M. Abelaira, Gislaine Z. Réus
CNS & Neurological Disorders - Drug Targets.2023; 22(2): 237.     CrossRef
Roles of genistein in learning and memory during aging and neurological disorders
Vijay Paramanik, Khuleshwari Kurrey, Padmanabh Singh, Sneha Tiwari, Nisha
Biogerontology.2023; 24(3): 329.     CrossRef
Systems biology approaches to identify potential targets and inhibitors of the intestinal microbiota to treat depression
Fei Teng, Zhongwen Lu, Fei Gao, Jing Liang, Jiawen Li, Xuanhe Tian, Xianshuai Wang, Haowei Guan, Jin Wang
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Genistein Alleviates High-Fat Diet-Induced Obesity by Inhibiting the Process of Gluconeogenesis in Mice
Mailin Gan, Xinquan Chen, Zongjian Chen, Lei Chen, Shunhua Zhang, Ye Zhao, Lili Niu, Xuewei Li, Linyuan Shen, Li Zhu
Nutrients.2022; 14(8): 1551.     CrossRef
Mechanism of METTL3‐mediated m6A modification in depression‐induced cognitive deficits
Juan Niu, Bailing Wang, Tian Wang, Tiantian Zhou
American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics.2022; 189(3-4): 86.     CrossRef
Maternal Adipocyte Connexin43 Gap Junctions Affect Breastmilk Lactose Levels and Neonate Growth in Mice
Mingyang Huang, Anying Song, Xi Chen, Sarah Ishtiaq, Chunmei Wang, Darryl L. Hadsell, Qiong A. Wang, Yi Zhu
Biology.2022; 11(7): 1023.     CrossRef
Effects of phytoestrogens on reproductive organ health
S. Swathi Krishna, Beena Briget Kuriakose, P. K. Lakshmi
Archives of Pharmacal Research.2022; 45(12): 849.     CrossRef
Mahonia Alkaloids (MA) Ameliorate Depression Induced Gap Junction Dysfunction by miR-205/Cx43 Axis
Junhui He, Dongmei Li, Jie Wei, Sheng Wang, Shifeng Chu, Zhao Zhang, Fei He, Dongmei Wei, Yi Li, Jiaxiu Xie, Kedao Lai, Naihong Chen, Guining Wei
Neurochemical Research.2022; 47(12): 3761.     CrossRef
Genistein Promotes Skeletal Muscle Regeneration by Regulating miR-221/222
Linyuan Shen, Tianci Liao, Jingyun Chen, Jianfeng Ma, Jinyong Wang, Lei Chen, Shunhua Zhang, Ye Zhao, Lili Niu, Changjun Zeng, Mailin Gan, Li Zhu
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(21): 13482.     CrossRef
Mechanism of METTL3-Mediated m6A Modification in Depression-Induced Cognitive Deficits
Juan Niu, Bailing Wang, Tiantian Zhou, Tian Wang
SSRN Electronic Journal .2022;[Epub]     CrossRef
Genistein acts as antidepressant agent against chronic mild stress‐induced depression model of rats through augmentation of brain‐derived neurotrophic factor
Mingxiu Chang, Li Zhang, Huiyu Dai, Ling Sun
Brain and Behavior.2021;[Epub]     CrossRef
Astroglial Connexins in Neurological and Neuropsychological Disorders and Radiation Exposure
Yuan Duo Liu, Ge Tang, Feng Qian, Lian Liu, Jiang Rong Huang, Feng Ru Tang
Current Medicinal Chemistry.2021; 28(10): 1970.     CrossRef
miR-222 is involved in the regulation of genistein on skeletal muscle fiber type
Mailin Gan, Linyuan Shen, Lin Liu, Zhixian Guo, Shujie Wang, Lei Chen, Ting Zheng, Yuan Fan, Ya Tan, Dongmei Jiang, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
The Journal of Nutritional Biochemistry.2020; 80: 108320.     CrossRef
Genistein inhibits high fat diet-induced obesity through miR-222 by targeting BTG2 and adipor1
Mailin Gan, Linyuan Shen, Shujie Wang, Zhixian Guo, Ting Zheng, Ya Tan, Yuan Fan, Lin Liu, Lei Chen, Anan Jiang, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Food & Function.2020; 11(3): 2418.     CrossRef
Overexpression of miR-221 stimulates proliferation of rat neural stem cell with activating Phosphatase and tensin homolog/protein kinase B signaling pathway
Yanze Chen, Yunan Gao, Ying Lian, Chengkun Li, Chen Qu, Xiaowen Jiang
NeuroReport.2020; 31(14): 1015.     CrossRef
The Missing Link: How Exosomes and miRNAs can Help in Bridging Psychiatry and Molecular Biology in the Context of Depression, Bipolar Disorder and Schizophrenia
S. K. Gruzdev, A. A. Yakovlev, T. A. Druzhkova, A. B. Guekht, N. V. Gulyaeva
Cellular and Molecular Neurobiology.2019; 39(6): 729.     CrossRef
Genistein as Potential Therapeutic Candidate for Menopausal Symptoms and Other Related Diseases
Prakash Thangavel, Abraham Puga-Olguín, Juan F. Rodríguez-Landa, Rossana C. Zepeda
Molecules.2019; 24(21): 3892.     CrossRef