Association between Thioridazine Use and Cancer Risk in Adult Patients with Schizophrenia-A Population-Based Study
Cheng-Chen Chang, Ming-Hong Hsieh, Jong-Yi Wang, Nan-Ying Chiu, Yu-Hsun Wang, Jeng-Yuan Chiou, Hsiang-Hsiung Huang, Po-Chung Ju
Psychiatry Investig. 2018;15(11):1064-1070.   Published online 2018 Nov 22     DOI: https://doi.org/10.30773/pi.2018.10.10.1
Thioridazine combined with carboplatin results in synergistic inhibition of triple negative breast cancer by targeting cancer stem cells
Yi Wang, Leiming Xia, Jing Lin, Li Gong, Yang Xia, Yang Xu, Liu Liu, Jian Bao, Congshu Zhang, Yuqing Chai, Hongxia Li
Translational Oncology.2022; 26: 101549.     CrossRef