Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Suzaily Wahab 2 Muhammad Waqas 1
Linda Waite 2 Takashi Watanabe 1
Christian Wallraven 1 Yoshiyuki Watanabe 1
Richard Walton 2 Anna Waterreus 1
Mentong Wan 1 Qiang Wei 1
Yu-Yue Wan 1 I-Hua Wei 1
Wan Taib Wan Rohani 1 Zhaoguo Wei 1
Biao Wang 1 Lu Wen 1
Chen Wang 2 Max-Oskar Wieser 1
Hee Ryung Wang 1 John Williamson 1
Hee-Ryung Wang 1 Daniel R. Wilson 1
Jianping Wang 1 Eun-Kyung Won 2
Keyong Wang 1 Eun-Soo Won 1
Liang-Jen Wang 2 Hong-Hee Won 2
Peng-Wei Wang 1 Seong-Du Won 1
Seong Keun Wang 2 Seung Hee Won 1
Sheng Min Wang 1 Seung-hee Won 5
Sheng-Min Wang 10 Seunghee Won 7
Xuefeng Wang 1 Su Kyung Won 1
Ying Wang 2 Sung-Doo Won 5
Ying-Hsiu Wang 1 Wang Yeon Won 2
Dandan Wang 1 Wang Youn Won 1
Dongmei Wang 1 Wang-Youn Won 3
Guan-Yu Wang 1 Chang Won Won 1
Hao-Yuan Wang 1 Geun Hui Won 2
Hayson Chenyu Wang 1 Aekyeong Wong 2
Hui-yao Wang 1 Denise Wong 1
Jiayue Wang 1 Nahathai Wongpakaran 1
Jijun Wang 1 Tinakon Wongpakaran 1
Jing Wang 1 Hee-Yeon Woo 2
Jong-Yi Wang 3 Hye In Woo 1
Jumee Wang 1 Hyun Goo Woo 2
Kai Wang 2 Jong Inn Woo 8
Lie Wang 1 Jong-Min Woo 7
Ling-Hsiang Wang 1 Jungmin Woo 7
Lingling Wang 1 Sook-Young Woo 1
Ping Wang 1 Young Jae Woo 1
Qi Wang 1 Young Sup Woo 7
Ruomin Wang 1 Hyung-Jin Woo 1
Shiliang Wang 1 Jae Yeon Woo 1
Sisi Wang 1 Sung-Il Woo 1
Tingting Wang 1 Yoonmi Woo 1
Xianglan Wang 1 Young-Sup Woo 1
Xiao-Dan Wang 1 Christopher Wood 1
Xiaojun Wang 1 Joel Wood 2
Xiaoxiao Wang 1 Hui-Ching Wu 1
Xiaoyan Wang 1 Wan-Ting Wu 1
Yanfang Wang 1 Zhiguo Wu 1
Yanming Wang 1 Bo-Jian Wu 1
Yanqiu Wang 2 Chih-Ching Wu 1
Yaqi Wang 1 Chun-Han Wu 1
Yingchan Wang 1 Cynthia S. T. Wu 1
Yu-Feng Wang 1 Hua-Bo Wu 1
Yu-Hsun Wang 2 Lawrence Shih-Hsin Wu 1
Yue Wang 1 Qiongqiong Wu 1
Yufeng Wang 1 Renrong Wu 1
Zhou-ye Wang 1 Yaping Wu 1
Zihan Wang 1
  • Journal Impact Factor 2.7
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-717-0892    E-mail: psychiatryinvest@gmail.com                

Copyright © 2023 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next