Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Lara Zafrani 1 Shanlian Zhang 1
Zulfa Zahra 1 Shu Zhang 1
Leonard Zaichkowsky 1 Shunhua Zhang 1
Mohd. Normani Zakaria 2 Xiangyang Zhang 2
Mohammad Ali Zakeri 1 Xiaomei Zhang 1
Yu Zamami 1 Xiaotao Zhang 1
Elham Zamani 1 Xiumin Zhang 1
Alen Zamanyan 1 Yanwen Zhang 1
Ahmad Zarei 1 Yi Zhang 1
Esra Porgalı Zayman 3 YunQiao Zhang 1
Kebin Zeng 1 Lianping Zhao 1
Jingyang Zeng 1 Meirong Zhao 1
Sertaç Zengil 1 Zhengyan Zhao 1
Sara Zeugmann 1 Chongbang Zhao 1
Shuang Zha 1 Di Zhao 1
Chen Zhang 1 Jiaxu Zhao 1
Jiarui Zhang 1 Lei Zhao 2
Suhan Zhang 1 Lian-sheng Zhao 1
Wei Zhang 2 Mengjie Zhao 1
Zhongping Zhang 1 Ying Zhao 3
Aixia Zhang 1 Zhonghui Zhao 1
Cong Zhang 1 Huirong Zheng 1
De-Xuan Zhang 1 Shuming Zhong 1
Guimei Zhang 1 Hua Zhong 1
Han Zhang 1 Zhifeng Zhou 1
Hong-xin Zhang 1 Borong Zhou 1
Huan Zhang 1 Chengchao Zhou 1
Ji Cheng Zhang 1 Huixia Zhou 1
Jiajia Zhang 1 Min Zhou 1
Jian Zhang 1 Qidong Zhou 1
Jianye Zhang 1 Yi Zhou 1
Jing Zhang 2 Chunyan Zhu 3
Jun Zhang 3 ChengLiang Zhu 1
Ke Zhang 1 Jie Zhu 1
Kerang Zhang 1 Tianhua Zhu 1
Lanhua Zhang 1 Weiyi Zhu 1
Lei Zhang 1 Xiufang Zhu 1
Lijuan Zhang 1 Yuncheng Zhu 1
Lily Zhang 1 Selma Bozkurt Zincir 1
Liqing Zhang 2 Serkan Zincir 1
Long Zhang 1 Snezana Zivancevic Simonovic 1
Manxue Zhang 1 Mark Zmimmerman 1
Meixian Zhang 1 Sara Beomonte Zobel 2
Miao Zhang 1 Salih Zoroğlu 2
PingAn Zhang 1 Morena M. Zugliani 1
Qi Zhang 1 Pienie Zwitserlood 1
Rongrong Zhang 2
  • Journal Impact Factor 2.7
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-717-0892    E-mail: psychiatryinvest@gmail.com                

Copyright © 2024 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next