Psychiatry Investig Search

CLOSE


Author Index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author Index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Alişan Burak Yaşar 1 Seung-Jin Yoo 2
Shailly Yadav 1 Soyoung Yoo 1
Canan Yalcinkaya 1 Tae-Young Yoo 1
Shigeto Yamamoto 1 Taeyoung Yoo 1
Tomoka Yamamoto 1 Ki-Hwan Yook 1
Shigeru Yamauchi 1 Vidal Yook 1
Shigeto Yamawaki 1 Bo-Hyun Yoon 3
Yulei Yan 1 Byung-Moon Yoon 1
Wei Yan 2 Byungmun Yoon 1
Miyuki Yanagimachi 1 Dae Hyun Yoon 1
Omer Yanartas 1 Hiejin Yoon 1
Byung-Hwan Yang 2 Ho-Kyoung Yoon 17
Hae Kyung Yang 1 Ho-Kyung Yoon 2
Hyunjoo Yang 1 Hyeng-Geun Yoon 1
Jaewon Yang 3 Hyo-Woon Yoon 1
Jong-Chul Yang 10 In-Young Yoon 7
Mi-Jeong Yang 1 Jin-Sang Yoon 28
Qing Yang 1 Jong Choul Yoon 1
Rongwang Yang 1 Jong Chul Yoon 2
Seung Ae Yang 1 Jung-Han Yoon 1
So Young Yang 2 Kang-Jun Yoon 1
Su-Jin Yang 5 Kun-Ho Yoon 1
Wan-Seok Yang 1 Se Chang Yoon 4
Wei-min Yang 1 Sechang Yoon 1
Young Hui Yang 1 Seon-Ah Yoon 1
Young-Hui Yang 1 Seoyoung Yoon 2
Chae Ha Yang 1 Suelin Yoon 1
Chan-Mo Yang 6 Sung Wook Yoon 1
Chunxia Yang 1 Sung-Wook Yoon 1
Danbi Yang 1 Dong-Uk Yoon 1
Fu-Chi Yang 3 Dukyong Yoon 1
Ha-rin Yang 1 Hae-Joo Yoon 1
Hae-Jung Yang 1 Hee-Jung Yoon 1
Hee Won Yang 1 Hyae-young Yoon 1
Hyunju Yang 1 Hyung-Jun Yoon 3
Ji-hye Yang 1 Hyungkun Yoon 1
Jieun Yang 1 Jaekook Yoon 1
Kyo-Jin Yang 1 Je Sik Yoon 1
Kyojin Yang 1 Je-Yeon Yoon 1
Lijuan Yang 1 Joohyun Yoon 1
Ok Kyung Yang 1 Jun Ho Yoon 1
Seungbeom Yang 1 Kee Dong Yoon 1
Shengliang Yang 1 Min Yoon 3
Shu-Yu Yang 1 Nan-He Yoon 2
So Yung Yang 1 Seo Young Yoon 2
Soo Jin Yang 1 Shin Hee Yoon 1
Sun Kyeong Yang 1 Woon Yoon 2
Szu-Nian Yang 1 Youngwoo Bryan Yoon 1
Yi-Jun Yang 1 Yasushi Yoshida 1
Dezhong Yao 1 Eiji Yoshihara 2
Yingshui Yao 3 Reiji Yoshimura 1
Alişan Burak Yaşar 1 Ji Hee You 1
Farzana Yasmin 1 Young Sun You 1
Amal Yassin 1 Young-Sun You 1
Norio Yasui-Furukori 1 Han Young You 1
Kaasım Fatih Yavuz 1 Yoosik Youm 3
Esra Yazıcı 1 Hyun Chul Youn 1
Chin-Bin Yeh 1 Jong Chul Youn 9
Ta-Chuan Yeh 4 Jung-Hae Youn 1
Eun Chong Yeo 1 Soyoung Youn 7
Ji Won Yeom 2 Tak Youn 5
Yusung Yeom 1 HyunChul Youn 5
Bora Yeon 2 Eric A. Youngstrom 1
Byeong Kil Yeon 1 Rabie Sayed Youssef 1
Fatma Duygu Kaya Yertutanol 1 Bum-Hee Yu 8
Albert Yeung 1 Dongsheng Yu 1
Dahyun Yi 10 Hye-Young Yu 1
Hawoo Yi 1 Jae-hak Yu 1
Jung-Seo Yi 3 Jaehak Yu 5
Ki Kyoung Yi 1 Je-Chun Yu 6
Ki-Kyung Yi 1 Seung Taek Yu 1
Kikyoung Yi 2 Shi-Eun Yu 3
Sang Hoon Yi 1 Shieun Yu 2
Hyun-suk Yi 1 So Young Yu 1
Hanefi Yildirim 4 Wei Yu 1
Nazım Yıldız 1 Yen-Hsin Yu 1
Mustafa Yildiz 3 Chia-Ling Yu 1
Sedat Yıldız 1 Fengqiong Yu 1
Mustafa Yılmaz 1 Go Eun Yu 1
Savaş Yılmaz 1 Hyeona Yu 1
Şenay Görücü Yılmaz 1 Minglan Yu 1
Vuslat Yılmaz 1 Qian Yu 1
Onur Yılmaz 1 Rina Yu 1
Hyeon Woo Yim 5 Shun-Chieh Yu 1
Hyeon-Woo Yim 5 Shun-ying Yu 1
Seon Jin Yim 2 Xue Yu 1
Jinyeong Yim 1 Yao Yu 1
Jian Yin 1 Jixiang Yuan 1
Shingo Yokota 1 Minlan Yuan 1
Hiroshi Yoneda 7 Erinç Yücel 1
Bora Yoo 1 Berna Yucel 1
Byung Il Yoo 1 Bengu Yucens 1
Byung Kuk Yoo 1 Yang Yue 1
Eunhye Yoo 1 Boram Yuk 2
Hanik Yoo 1 Tuğba Yüksel 1
Hee Jeong Yoo 16 Burcu Yuksel 1
Hee-Jeong Yoo 4 Nevzat Yuksel 1
Hye Jin Yoo 1 Sun Young Yum 3
Ikki Yoo 1 Mi-Sun Yum 1
Jae Hyun Yoo 2 Sun Kyoung Yum 1
Jeong-Hwa Yoo 1 Dong-Hwan Yun 1
Kwang-Ha Yoo 1 Je-Yeon Yun 4
Seung Jin Yoo 1 Ji Hea Yun 1
So Young Yoo 4 Kyu Wol Yun 2
So-Young Yoo 3 Seok Ho Yun 1
Soon-Jib Yoo 1 Xiaobin Yun 1
Sooyoung Yoo 1 Youngmi Yun 1
Tai P. Yoo 1 Hyeon-Seung Yun 1
Cheolin Yoo 1 Ji-Ae Yun 2
Heejeong Yoo 1 Kyeong Seon Yun 1
Ji Yeon Yoo 1 Kyungtaek Yun 1
Jinho Yoo 1 Mi Kyung Yun 1
Nam-Hee Yoo 1 Hazlina Md Yusof 1
Seo-Koo Yoo 3
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
AUTHOR INFORMATION
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
Editorial Office
#522, 27, Seochojungang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul 06601, Korea
Tel: +82-2-717-0892    E-mail: psychiatryinvest@gmail.com                

Copyright © 2022 by Korean Neuropsychiatric Association.

Developed in M2PI

Close layer
prev next